فحل خاموش ( Anoestrie )

به فحل خاموش در زبان علمي ولاتين Anoestrie گفته ميشود كه بنا بدلايل، به دو زيرگروه ذيل تقسيم ميگردد:

Acycly:آسيكلي به ناتواني تخمدانها و بي علائم بودن دوره فحل اطلاق ميگردد.

آسيكلي فيزيولوژيك و آسيكلي پاتولوژيك

Anaphrodisy: درآنافروديزي فعاليت تخمدانها موجود است ولي دوره فحل يا كلاً بي علائم يا كم علائماست. آنافروديزي را به دو زيرگروه ذيل تقسيم ميكنند:

·        فحل خاموش حقيقي

·        فحل خاموش ظاهري

آسيكلي فيزيولوژيك:

آسيكلي حالت نرمالدامهاي جوان قبل از رشد بلوغ آنها ميباشد. همچنين آسيكلي حالت نرمال در بارداري تحتترشح هورمون پروژسترون از جسم زرد فعال روي تخمدان دامها ميباشد. هر دو مورد حالتفيزيولوژيك غيرفعال تخمدانها ميباشد. در اولين هفته پس از زايمان نيز تخمدانغيرفعال فيزيولوژيك ميباشد. در سنين بالا هم تخمدانها غيرفعال فيزيولوژيكي ميباشند (يائسگي)، اين حالت فيزيولوژيك در دامها اغلب ديده نميشود زيرا دامها تا رسيدن بهاين سن از ديدگاه اقتصادي از دام جدا ميشوند.

آسيكلي پاتولوژيك:

آتروفي (Atrophy) و ديستروفي (Dystrophy) دو دليل عمده آسيكلي پاتولوژيكميباشد. تحليل بافت تخمدان تحت آتروفي دلايل متعدد دارد. آتروفي بيشتر در دامهايجوان و تليسه بدليل تغذيه نادرست (كيفيت نامناسب و تغذيه يكجانبه) و شرايط محيطيناسازگار (گرما و رطوبت بيش از حد، كمبود نور) ديده ميشود حال آنكه ديستروفي درگاوهاي با توانايي شيردهي بالا بدليل جيره غذايي نادرست، شرايط محيطي ناسازگار (گرما و رطوبت بيش از حد، كمبود نور) و داراي زايمانهاي دشوار ديده ميشود.

يكياز دلايل ديگر آسيكلي پاتولوژيك سيستهاي تخمدان ميباشد. دلايل اصلي پيدايش سيستهايتخمدان توانايي شيردهي بيش از حد دام، شرايط نامتعادل تغذيه (كمبود كالري و انرژي،كمبود كاروتين، كمبود سديم همزمان با مقدار مازاد پتاسيم) و شرايط ناسازگار محيطيبشمار ميآيد بخصوص وقتي از دام با بنيه (Constitution) ضعيف در شرايط ناسازگارمحيطي بازدهي شيردهي بيشتري مطالبه ميگردد.

فحل خاموش حقيقي:

دليلاصلي آن عدم اجراي صحيح و نقص در نگهداري دام (مانند كمبود نور در اسطبل بخصوص دردامهاي تليسه، كمبود تحرك در دامداريهاي مطلقاً اسطبلي و بدون چراگاه، نگهداري بيشاز حد دام در اسطبل و در نتيجه تنگي جا، گرما و رطوبت بيش از حد بخصوص در فصول گرمسال) و تغذيه دام از لحاظ كيفي و كمي ميباشد. نتيجه آن استرس بيش از حد دامها است. ترشح آدرنالين هورمون استرس سبب اختلال در سيكل نرمال جنسي دام و در نهايت تاثير آنبرروي تخمدانها و نارسايي رشد تخمك در تخمدان و اختلال در توليد هومون جنسي استروژنميباشد.

التهاب هاي مزمن نهفته و بيماريهاي پارازيتي نيز تاثير بسزايي در رونددوره فحل دارند. اين دامها داراي فعاليت نرمال تخمدان در طي يك دوره جنسي ميباشندولي علائم آشكار فحل را ندارند.

فحل خاموش ظاهري:

اين دامها نهتنها داراي فعاليتهاي نرمال تخمداني ميباشند بلكه علائم بروني فحل را نيز دارند ومشكل اصلي از جانب دامدار ميباشد.

كنترل دوره فحل بي دقت، ناكافي و ناآگاهانهميباشد و زمان كنترل كوتاه است. كنترل سه بار روزانه و هر بار بمدت 20 دقيقه براياغلب دامداران مشكل و زمان گير است.

دلايل ساختماني دامداري نيز بي تاثيرنميباشد زمين نامسطح و ناهموار و سقف هاي كوتاه و كنترل مرتب سم دامها بسيار باارزش و مفيد و سودمند ميباشد.

مبارزه با فحل خاموش :

با يك برنامهكنترل دقيق دام و دامداري ميتوان فحل خاموش را مبارزه كرد و از كاربرد بي دليلداروهاي هورموني پرهيز نمود زيرا اين داروها علت اثرات منفي جانبي متابوليكيميباشند.

برنامه مبارزه با فحل خاموش در دامداري و گله

· افزايش وتشديد كنترل فحل

· وجود دفتر يادداشت كنترل فحل و نوشتن هر تغييرات مشاهده شده

· اجراي مرتب معاينات كلينيكي باروري و بارداري

· كنترل و تصحيح كيفي تغذيهدام :

1.       آناليز تغذيه

2.       محاسبه جيره غذايي دقيق

3.       آزمايش ماهيانهيكبار خون جهت نظارت متابوليكي

· نگهداري صحيح دام تحت رعايت تغييرات محيطي

هماهنگ و يكنواخت كــردن دوره فحل دامها جهت همزمان كــردن خدمات دامپزشكي وتلقيح مــصنوعي و  estrus synchronization
برچسب‌ها: گاو شيري

تاريخ : دوشنبه ۱۸ اردیبهشت۱۳۹۱ | 10:41 AM | نویسنده : hossein |